บุคลากรนายประยงค์ยุทธ       คุ้มไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมนางประสิทธิ์สม      จันทร์สม
ครูชำนาญการพิเศษ
  
นางจันทราพร  บุญเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ